background

Algemene voorwaarden

A.Vogel webwinkel

1. Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst

In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van de webwinkel van Biohorma Belgium NV en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via de webwinkel van Biohorma Belgium NV overweegt te plaatsen.

Door het loutere bezoeken en raadplegen van de webwinkel van Biohorma Belgium NV of door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Biohorma Belgium NV verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

Biohorma Belgium NV houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Biohorma Belgium NV voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan.

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door Biohorma Belgium NV geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.

2. Begrippen

2.1 De webwinkel van Biohorma Belgium NV: de website www.avogel.be van Biohorma Belgium NV, gelegen te Bosstraat 54, 3560 Lummen. KBO-nummer: 0424.883.259.

2.2 Client: Elke natuurlijke-of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Biohorma Belgium NV.

2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen Biohorma Belgium NV en de cliënt van de webwinkel van Biohorma Belgium NV met betrekking tot de producten die worden aangeboden via www.avogel.be.

2.4 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.

2.5 Producten: Alle goederen aangeboden op www.avogel.be, met name goederen van de merken A.Vogel, HemoClin en Efamol.

2.6 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

2.7. Fastnet: De firma Fastnet BVBA, gelegen te Industrieweg 10, 3700 Tongeren, België. KBO-nummer: 0890.789.008. Deze vennootschap verzorgt de incassering van de betalingen en uitlevering van de bestellingen geplaatst via de webwinkel van Biohorma Belgium NV.

3. Producten

Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn, zijn niet alle producten van Biohorma Belgium NV via de webwinkel van A.Vogel verkrijgbaar. Geregistreerde middelen (zoals o.a. homeopathische middelen) zijn niet verkrijgbaar via de webwinkel van Biohorma Belgium NV.

4. Cliënt

Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

De aldus gegenereerde toegang tot de webwinkel van Biohorma Belgium NV is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.

Biohorma Belgium NV behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).

In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Biohorma Belgium NV toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Biohorma Belgium NV om de schade op de gebruiker te verhalen.

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

5.1 De informatie verschaft door Biohorma Belgium NV wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies, omdat Biohorma Belgium NV niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker.

5.2 Biohorma Belgium NV houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

5.3 Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Biohorma Belgium NV formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

6. Bestelling

6.1 Al de informatie die de cliënt bezorgt aan Biohorma Belgium NV (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Biohorma Belgium NV kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Biohorma Belgium NV kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Biohorma Belgium NV aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

6.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Biohorma Belgium NV zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra a) Biohorma Belgium NV deze aanvaard heeft en b) de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Fastnet, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Fastnet  via mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7. Prijs

7.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2 De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

7.3 Biohorma Belgium NV behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

8. Betaling

8.1 De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

8.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone.

8.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

8.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ogone en Fastnet zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

9. Levering

9.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Biohorma Belgium NV en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.

9.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Biohorma Belgium NV kan in dat opzicht niet spelen.

9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door BPost Home Delivery. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op www.avogel.be/nl/webwinkel/klantendienst/bestelinfo.php.Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Biohorma Belgium NV of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.

9.4 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder , wordt het teruggezonden naar Fastnet en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Fastnet rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door DPD of andere koerierdienst. Indien deze trackinggevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van Fastnet geen compensatiemaatregel verwacht worden.

9.6 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk Fastnet hiervan per e-mail te verwittigen.

9.7 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

10. Verzakingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Fastnet tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Fastnet, Industrieweg 10, 3700 Tongeren, België.

10.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Fastnet onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Fastnet zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven,  en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 5 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Fastnet ( bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Fastnet.

10.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

11. Garantie

11.1 Biohorma Belgium NV garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. De verbintenissen van Biohorma Belgium NV zijn middelenverbintenissen. Biohorma Belgium NV garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Biohorma Belgium NV geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de producten. De koper is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de producten voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met Biohorma Belgium NV.

11.2 In geen enkel geval kan Biohorma Belgium NV verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Biohorma Belgium NV is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.3 Biohorma Belgium NV geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Biohorma Belgium NV is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Biohorma Belgium NV kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

12.2 De aansprakelijkheid van Biohorma Belgium NV kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten.

12.3 De aansprakelijkheid van Biohorma Belgium NV zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakd op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven te lezen op de website of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

12.4 Biohorma Belgium NV kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

13. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Biohorma Belgium NV zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Biohorma Belgium NV of derden toe.

Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Biohorma Belgium NV, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Biohorma Belgium NV behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen enkel worden bekendgemaakt aan Fastnet om de bestellingen correct te kunnen verwerken.

15. Nietigheid

Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Biohorma Belgium NV uitsluitend bevoegd zijn.

Ontvang elke maand tips voor een gezonde lifestyle

tip

Ontvang tips en weetjes over een gezonde lifestyle

Inschrijven >>